Hall of Images

1941 Zenobiusz + Maria Kozak

1941 - Darovatka